Statut

Statut
Biblioteki Publicznej w Mońkach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1. Biblioteka Publiczna w Mońkach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 , poz. 694);

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

6) niniejszego statutu.

§2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

2.Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Mońki.

3.Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Mońkach przy ul.Białostockiej 25 w Mońkach.

2.Terenem działania Biblioteki jest Gmina Mońki

3.Na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Mońki a Powiatem Monieckim Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu monieckiego.

4.Biblioteka używa pieczątki podłużnej w brzmieniu „Biblioteka Publiczna w Mońkach, ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki, tel. 871 62743; NIP5461011895; REGON 001309350 ”.

§ 4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

 

 Rozdział 2

Cele i zakres działania

§ 5. Biblioteka jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 

§ 6.1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących gminy Mońki oraz Powiatu Monieckiego,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa,
  • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu inicjatyw i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców,
  • doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
  • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej pracownikom bibliotek w powiecie,
  • doskonalenie metod i technik pracy bibliotecznej,
  • podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

2. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.

 

Rozdział 3

Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 7.1. Biblioteką zarządza dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt prac Biblioteki, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjną i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji. Reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Moniek w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8.1. Pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

2.W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

3.Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 9. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

§10. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, pracownie, oddziały dla dzieci a także biblioteczne placówki filialne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów, tworzące sieć terytorialną Biblioteki.

§ 11.1. Organizację wewnętrzną Biblioteki schemat organizacyjny i kompetencje określa dyrektor w „Regulaminie Organizacyjnym” po zasięgnięciu opinii organizatora .

2.Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy i inne zasady określa Dyrektor w formie regulaminu pracy.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 12.1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury

2.Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada dyrektor.

3.Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora..

 

§ 13.1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychody Biblioteki stanowią: dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych, środki z innych źródeł.

3. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pbierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na działalność statutową.

§ 14. Wysokość rocznej dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona ustala Rada Miejska w Mońkach.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 15. Zmian w statucie dokonuje sięw trybie określonym dla jego nadania.

§16. Biblioteka może prowadzić inną działalność niż kulturalna, na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

Metryka strony

Udostępniający: Biblioteka Publiczna w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Mejsak

Data wytworzenia: 2016-04-22

Wprowadzający: Ewa Mejsak

Data modyfikacji: 2016-04-22

Opublikował: Ewa Mejsak

Data publikacji: 2016-04-22